preskoči na sadržaj

Srednja škola Marka Marulića Slatina

Javni natječaj za davanje u najam/zakup imovine u vlasništvu škole za 2022.

 

 

Na temelju čl. 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (KLASA: 406-01/21-02/05 URBROJ: 2189/1-07/8-21-1 od 14. lipnja 2021. godine) i čl. 6. i 10. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine u vlasništvu Srednje škole Marka Marulića Slatina u poslovne svrhe (KLASA: 003-05/1-21-01/30 URBROJ: 2189-78-05/1-21-01 od 15. rujna 2021. godine) Srednja škola Marka Marulića Slatina, 14. prosinca 2021. godine objavljuje

J A V N I     N A T J E Č A J
za davanje u najam/zakup
imovine u vlasništvu
Srednje škole Marka Marulića Slatina

Natječaj je dostupan na poveznici Javni natječaj - dvorana.


JAVNI NATJEČAJ za davanje u najam/zakup imovine

Na temelju čl. 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (KLASA: 406-01/20-02/07 URBROJ: 2189/1-07/8-20-1 od 10. prosinca  2020. godine) i čl. 20. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine u vlasništvu Srednje škole Marka Marulića Slatina u poslovne svrhe (KLASA: 003-05/20-01/01 URBROJ: 2189-78-05/1-20-01 od 21. prosinca 2020. godine) Srednja škola Marka Marulića Slatina, 21. prosinca 2020. godine objavlju     

J A V N I     N A T J E Č A J
za davanje u najam/zakup
imovine u vlasništvu
Srednje škole Marka Marulića Slatina

Natječaj je dostupan na poveznici Javni natječaj - dvorana.


 

Na temelju članka 8  i 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga KLASA: 406-03/17-01/08, URBROJ: 2189-78-01/1-17-01 od 11. prosinca 2017. godine i članka 94. Statuta Srednje škole Marka Marulića Slatina, ravnatelj Ivan Roštaš prof. donosi

 

Odluku o ponavljanju postupka jednostavne nabave

 

 1. Ovom Odlukom Srednja škola Marka Marulića Slatina (dalje u tekstu: naručitelj), ponavlja postupak jednostavne nabave :
 • za izvedbu oborinske odvodnje,
 • zaštitu ventilacije u dvorani škole
 1. Poziv na dostavu ponude bit će objavljen na internetskim stranicama naručitelja te će biti upućen gospodarskim subjektima putem elektroničke pošte:
 1. Kriterij za odabir. najniža cijena ili ekonomska najpovoljnija ponuda.
 2.  Rok za dostavu ponude: 15. srpnja 2019. godine.      
 3.  Način dostavljanja ponude:

- na e-mail: ss.marka.marulica@vt.t-com.hr

Kontakt: Saja Živković, tel. 033/551-449


Javni natječaj za davanje u najam/zakup školskog prostora 2018.

 

Javni natječaj za davanje u najam zakup školskog prostora srednja škola Marka Marulića Slatina Javni natječaj za davanje u najam zakup školskog prostora srednja škola Marka Marulića Slatina (31.12.2018.) dostupan je na Natječaj.


Javni natječaj za davanje u najam/zakup školskog prostora za 2017

 

Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33 520 Slatina

KLASA: 406-01/16-01/29
URBROJ: 2189-78-01/1-16-01
Slatina, 13. prosinca 2016

Na temelju čl. 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (Sl. glasnik VPŽ br.7/10. i 2/12.) i odluke Školskog odbora, Srednja škola Marka marulića Slatina objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u najam/zakup školskog prostora

Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16 daje u najam/zakup slijedeći prostor na adresi sjedišta:

a) Poslovni prostor (kantina)

 1. Predmet natječaja je najam/zakup poslovnog prostora
 2. Poslovni prostor se daje u najam/zakup za šaltersku prodaju gotove hrane i bezalkoholnih napitaka;
 3. Poslovni prostor se iznajmljuje na vrijeme od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.;
 4. Početna cijena najma/zakupa poslovnog prostora iznosi 3.000,00 kuna mjesečno;
 5. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine/najamnine.
 6. Ponuda za najam/zakup poslovnog prostora mora sadržavati potrebne dozvole za rad i predloženi asortiman proizvoda sa cjenikom;
 7. Ponuditelj je dužan dostaviti izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci za pravne osobe, presliku obrtnice za obrtnike ovjerenu od javnog bilježnika, izvornik potvrde porezne upave o podmirenim dugovanjima ne stariju od 30 dana.


b) Škola daje u najam/zakup

 1. Asfaltna igrališta/rukomet, nogomet, košarka, odbojka, tenis i sl. 15,00kn/h
 2. Nogometna igrališta ostalih podloga 30,00 kn/h
 3. Klasične učionice za nastavu stranih jezika i ostalu teorijsku nastavu 20,00 kn/h
 4. Informatičke učionice i oprema 200,00 kn/h
 5. Pozornicu škole 300,00 kn po danu
 6. Uredski prostor 20,00 kn po m² mjesečno
 7. Prostor za posluživanje toplih i hladnih jela i napitaka te bezalkoholni pića 35,00 kn/h po m²
 8. Postavljanje automata u prostor škole s priključcima za el. energiju i/ili vodu 700,00 kn po m² mjesečno
 9. Otvoreni prostor za postavljanje kioska i slične namjene bez uračunatih režijskih troškova 15,00 kn po m²
 10. Plastenik s opremom 50,00 kn/h


Ponude mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.
Ponuda za najam/zakup mora sadržavati naziv, adresu, OIB, MB, IBAN, ime i prezime fizičke osobe odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja pravne osobe, njegov OIB, i tel. kontakt osobe, vrstu aktivnosti koju ponuditelj želi provoditi u unajmljenom/zakupljenom prostoru;
Ponuda mora sadržavati izjavu o visini ponuđene zakupnine/najmanine.

Ponude se dostavljaju na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom „Za natječaj. Ne otvarati – ponuda za zakup/najam poslovnog prostora“ Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Ponude će se otvarati u Školskoj knjižnici Srednje škole Marka Marulića Slatina dana 30. prosinca 2016. godine u 11,00 sati.
O rezultatu natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.
Ponude s nepotpunom dokumentacijom, ponude koje ne odgovaraju uvjetima natječaja te ponude ponuditelja koji imaju dugovanja prema Srednjoj školi Marka Marulića Slatina neće se razmatrati.

Povjerenstvo za izbor najpovoljnije ponude zadržava pravo odbiti svaku ponudu bez obveze prema ponuditeljima.
Za sve potrebne informacije o predmetu oglasa i za razgledavanje prostora zainteresirani se mogu javiti na telefon 033/551-449 i 098/229-758.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag. ing.

 

Priloženi dokumenti:
Javni natjecaj .doc


Odluka o izboru ponuda za najam školskog prostora za 2016.

Odluka o izboru ponuda za najam školskog prostora za 2016. godinu dostupna je na poveznici Odluka.


Javni natječaj za davanje u najam/zakup školskog prostora

Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33 520 Slatina
Na temelju čl. 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (Sl. glasnik VPŽ br.7/10. i 2/12.) i odluke Školskog odbora, Srednja škola Marka marulića Slatina objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u najam/zakup školskog prostora

Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16 daje u najam/zakup slijedeći prostor na adresi sjedišta:

a) Sportska dvorana

 1. Predmet natječaja je najam/zakup sportske dvorane;
 2. Dvorana se daje u najam/zakup za sportske aktivnosti i druge programe koji se u njoj mogu izvoditi;
 3. Školska dvorana se iznajmljuje na vrijeme od 11. siječnja do 31. prosinca 2016. u vremenu kada je prostor slobodan, odnosno, kada ga ne koristi škola i ŠSD. Prostor se ne iznajmljuje za vrijeme kolektivnih godišnjih odmora.
 4. Dvorana se daje u najam/zakup radnim danima, ponedjeljkom od 18.15. do 21.45 sati, utorak, srijeda i četvrtak od 19.00 do 21.45 sati, a petkom od 19.30 do 21.45 sati. Subotom i nedjeljom dvorana se daje u najam/zakup prema potrebama sportskih klubova, odnosu kalendaru natjecanja pojedinoga kluba; Dvorana se daje u najam/zakup bez upotrebe tople vode osim za odigravanje službenih (prvenstvenih ili kup) utakmica. Ponuditelj je obvezan navesti željeni termin te broj sati korištenja. Raspored korištenja napravit će se u dogovoru korisnika i škole.
 5. Cijena najma/zakupa:
  sportska dvorana, za vanjske korisnike (rekreacija) 130,00 kn/h
  sportska dvorana, za sportske klubove za pripremu i održavanje utakmica subotom i nedjeljom 100,00 kn/h
  sportska dvorana, za sportske klubove (treninzi preko tjedna) 10,00kn/h
  sportska dvorana za održavanje koncerata 130,00 kn/h sportska dvorana za održavanje turnira 5.000,00 kn
 6. Sportski klubovi u ponudi trebaju dostaviti temeljni akt o osnivanju kojim dokazuju svoj status sportskog kluba, pravila i dokaz da se nalaze u sustavu natjecanja


b) Poslovni prostor (kantina)

 1. Predmet natječaja je najam/zakup poslovnog prostora
 2. Poslovni prostor se daje u najam/zakup za šaltersku prodaju gotove hrane i bezalkoholnih napitaka;
 3. Poslovni prostor se iznajmljuje na vrijeme od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.;
 4. Početna cijena najma/zakupa poslovnog prostora iznosi 3.000,00 kuna mjesečno;
 5. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine/najamnine.
 6. Ponuda za najam/zakup poslovnog prostora mora sadržavati potrebne dozvole za rad i predloženi asortiman proizvoda sa cjenikom;
 7. Ponuditelj je dužan dostaviti izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci za pravne osobe, presliku obrtnice za obrtnike ovjerenu od javnog bilježnika, izvornik potvrde porezne upave o podmirenim dugovanjima ne stariju od 30 dana.


c) Škola daje u najam/zakup

 1. Asfaltna igrališta/rukomet, nogomet, košarka, odbojka, tenis i sl. 15,00kn/h
 2. Nogometna igrališta ostalih podloga 30,00 kn/h
 3. Klasične učionice za nastavu stranih jezika i ostalu teorijsku nastavu 20,00 kn/h
 4. Informatičke učionice i oprema 200,00 kn/h
 5. Pozornicu škole 300,00 kn po danu
 6. Uredski prostor 20,00 kn po m² mjesečno
 7. Prostor za posluživanje toplih i hladnih jela i napitaka te bezalkoholni pića 35,00 kn/h po m²
 8. Postavljanje automata u prostor škole s priključcima za el. energiju i/ili vodu 700,00 kn po m² mjesečno
 9. Otvoreni prostor za postavljanje kioska i slične namjene bez uračunatih režijskih troškova 15,00 kn po m²
 10. Plastenik s opremom 50,00 kn/h


Ponude mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.
Ponuda za najam/zakup mora sadržavati naziv, adresu, OIB, MB, IBAN, ime i prezime fizičke osobe odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja pravne osobe, njegov OIB, i tel. kontakt osobe, vrstu aktivnosti koju ponuditelj želi provoditi u unajmljenom/zakupljenom prostoru;
Ponuda mora sadržavati izjavu o visini ponuđene zakupnine/najmanine.

Ponude se dostavljaju na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom „Za natječaj. Ne otvarati – ponuda za zakup/najam poslovnog prostora“ Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Ponude će se otvarati u Školskoj knjižnici Srednje škole Marka Marulića Slatina dana 29. prosinca 2015.
O rezultatu natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.
Ponude s nepotpunom dokumentacijom, ponude koje ne odgovaraju uvjetima natječaja te ponude ponuditelja koji imaju dugovanja prema Srednjoj školi Marka Marulića Slatina neće se razmatrati.

Povjerenstvo za izbor najpovoljnije ponude zadržava pravo odbiti svaku ponudu bez obveze prema ponuditeljima.
Za sve potrebne informacije o predmetu oglasa i za razgledavanje prostora zainteresirani se mogu javiti na telefon 033/551-449 i 098/229-758.

Slatina, 15. prosinca 2015.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag. ing.

 


Javni natječaj za davanje u najam/zakup školskog prostora

Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33 520 Slatina
Na temelju čl. 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (Sl. glasnik VPŽ br.7/10. i 2/12.) škola objavljuje
 

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u najam/zakup školskog prostora

a) Športska dvorana

 1. Predmet natječaja je najam/zakup športske dvorane
 2. Dvorana se daje u najam/zakup za športske aktivnosti i druge programe koji se u njoj mogu izvoditi
 3. Školska dvorana se iznajmljuje na rok od 13. siječnja do 31. prosinca 2014.
 4. Dvorana se daje u najam/zakup radnim danom od 18.30. do 22.00 sata, subotom i nedjeljom od 8.00. do 22.00 sata
 5. Cijena najma/zakupa dvorane za športske klubove je 80.00 kuna na sat, a za rekreaciju100.00 kuna na sat.
   

b) Poslovni prostor

 1. Predmet natječaja je najam/zakup poslovnog prostora
 2. Poslovni prostor se daje u najam/zakup za šaltersku prodaju gotove hrane i bezalkoholnih napitaka
 3. Poslovni prostor se iznajmljuje na rok od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.
 4. Početna cijena najma/zakupa poslovnog prostora iznosi 2.750,00 kuna mjesečno
 5. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta izjavnog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine/najamnine.
 6. Ponuda za najam/zakup poslovnog prostora mora sadržavati potrebne dozvole za rad i predloženi asortiman proizvoda sa cjenikom

c) Ponude mogu dostaviti fizičke i pravne osobe
Ponuda za najam/zakup mora sadržavati naziv, adresu, ime, prezime i tel. kontakt osobe, vrstu aktivnosti koju ponuditelj želi provoditi u unajmljenom/zakupljenom prostoru.
Ponude se dostavljaju na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom „Za natječaj“
O rezultatu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana zaključenja natječaja.

Slatina, 10. prosinca 2013.

Ravnatelj:

Petar Žarković, prof.


Javni natječaj za davanje u najam/zakup školskog prostora

Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33 520 Slatina
Na temelju čl. 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (Sl. glasnik VPŽ br.7/10. i 2/12.) škola objavljuje
 

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u najam/zakup školskog prostora

a) Športska dvorana

 1. Predmet natječaja je najam/zakup športske dvorane
 2. Dvorana se daje u najam/zakup za športske aktivnosti i druge programe koji se u njoj mogu izvoditi
 3. Školska dvorana se iznajmljuje na rok od 14. siječnja do 31. prosinca 2013.
 4. Dvorana se daje u najam/zakup radnim danom od 18.30. do 22.00 sata, subotom i nedjeljom od 8.00. do 22.00 sata
 5. Cijena najma/zakupa dvorane za športske klubove je 80.00 kuna na sat, a za rekreaciju100.00 kuna na sat.
   

b) Poslovni prostor

 1. Predmet natječaja je najam/zakup poslovnog prostora
 2. Poslovni prostor se daje u najam/zakup za šaltersku prodaju gotove hrane i bezalkoholnih napitaka
 3. Poslovni prostor se iznajmljuje na rok od 01. siječnja do 31. prosinca 2013.
 4. Početna cijena najma/zakupa poslovnog prostora iznosi 2.750,00 kuna mjesečno
 5. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta izjavnog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine/najamnine.
 6. Ponuda za najam/zakup poslovnog prostora mora sadržavati potrebne dozvole za rad i predloženi asortiman proizvoda sa cjenikom

c) Ponude mogu dostaviti fizičke i pravne osobe
Ponuda za najam/zakup mora sadržavati naziv, adresu, ime, prezime i tel. kontakt osobe, vrstu aktivnosti koju ponuditelj želi provoditi u unajmljenom/zakupljenom prostoru.
Ponude se dostavljaju na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom „Za natječaj“
O rezultatu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana zaključenja natječaja.

Slatina, 10. prosinca 2012.

Ravnatelj:

Petar Žarković, prof.


 


Raspored zvona


 

Word of the week

 

Quote of the week

 
Pano tjedna


Na satu Latinskog jezika učenici 2.a i 2.b razreda opće gimnazije dobili su zadatak da pročitaju tekst Smrt ispod Vezuva i onda ga slikovno prikažu. Na ovaj način ostvarena je međupredmetna korelacija između Latinskog jezika, Povijesti, Geografije i Likovne umjetnosti. Aktivnost je osmislio profesor Zorislav Jelenčić.

 

Instagram
Školska zadruga "SLATINA"

Škola na društvenim mrežamaŠkolska zadruga

Pronađite nas i na:


Š K O L S K I V R T


CMS za škole logo
Srednja škola Marka Marulića Slatina / Trg Ruđera Boškovića 16, HR-33520 Slatina / www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr / ured@ss-mmarulica-slatina.skole.hr
preskoči na navigaciju